عنوان کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

اطلاعات کتاب
نام کتاب: احکام اقتصادى خانواده
فهرست
 • شناسنامه
 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • فصل اول:کلیات
  • مفهوم شناسى واژه ها
  • اهمیت اقتصادى خانواده
  • نقش مرد در اقتصاد خانواده
  • نقش زن در اقتصاد خانواده
 • فصل دوم : استقلال اقتصادى زن
  • مفهوم استقلال اقتصادى
   • الف. اهلیت مالکیت
   • ب. اهلیت تصرف
   • ج. خوداتکایى
  • استقلال اقتصادى زن در آیات و روایات
  • زن و حق مالکیت
   • 1. دستمزد
   • 2. مهریه
   • 3. نفقه
   • 4. ارث
   • 5 . هدیه
  • زن و حق تصرّف
   • 1. خرید و فروش
   • 2. بخشش
   • 3. صدقه
   • 4. وقف
  • زن و خوداتکایى مالى
 • فصل سوم : مَهریه
  • تعریف و ماهیت مهریه
  • فلسفه مهریه
   • 1. تعدیل روابط
   • 2. ارزشمندى زن
   • 3. پشتوانه اقتصادى زن
   • 4. استحکام روابط خانوادگى
  • مهریه در ازدواج دائم و موقت
  • شرایط مهریه
   • 1. قابلیت ملکیت
   • 2. مالیت داشتن
   • 3. معین بودن
  • مقدار مهریه
  • انواع مهریه
   • 1. مَهْرُ المُسَمّى
   • 2. مَهْرُ السُّنَّه
   • 3. مَهْرُ المِثْل
  • ضرورت پرداخت مهریه
  • مهریه و کاهش ارزش پول
  • احکام مهریه
 • فصل چهارم : نفقه
  • نفقه همسر
   • الف. ماهیت نفقه
   • ب. شرایط وجوب نفقه
   • ج. مقدار نفقه
   • د. چگونگى پرداخت نفقه
   • ه . صرفه جویى در نفقه
   • و. احکام نفقه
  • نفقه خویشان و نزدیکان
  • نفقه مملوک
 • فصل پنجم : وصیّت و ارث
  • 1. وصیّت
   • فلسفه وصیت
   • انواع وصیّت
   • احکام وصیّت
  • 2. ارث
   • الف. موجبات ارث
   • ب. سهم الارث زن
  • ج. موانع ارث
 • فصل ششم : اشتغال زنان
  • 1. اشتغال در منزل
  • 2. اشتغال در بیرون منزل
   • الف. جواز اشتغال
   • ب. اشتغال بانوان و اجازه شوهر
   • ج. تزاحم اشتغال با حقوق شوهر
   • د. ضوابط شرعى اشتغال
   • ه . کسبهاى حرام
  • فصل هفتم : حقوق متعلق به اموال زوجه
   • 1. خمس
   • الف. موارد خمس
   • ب. سال خمسى
   • ج. وظیفه شخص خمس نداده
   • د. استفتائات
   • ه . پیامدهاى خمس ندادن
   • 2. زکات
   • الف. موارد وجوب
   • ب. زکات غلاّت
   • ج. زکات دامها
   • د. زکات طلا و نقره
   • 3. حج
   • الف. استطاعت با مهریه
   • ب. استطاعت با ارث
   • ج. استطاعت با فروش وسایل اضافى
   • د. حج بذلى
   • ه . مسئله
   • 4. نفقه پدر و مادر
   • 5. بدهى ها و جریمه هاى شرعى
  • فصل هشتم : تدبیر منزل
   • ضرورت و اهمیت تدبیر
   • نقش زن در تدبیر منزل
   • 1. تقدیر معیشت
   • 2. میانه روى در مصرف
   • 3. پرهیز از اسراف و تبذیر
   • 4. قناعت و صرفه جویى
   • 5. کوشش در حفظ اموال شوهر
  • فهرست منابع
محتویات کتاب

از فهرست کتاب در سمت راست صفحه،روی قسمت مورد نظر کلیک نمایید

پاورقی ندارد


لطفا چند لحظه صبر کنید .